Wyszukiwanie treści w całym serwisie

Wyszukiwarka aktów prawnych

Tytuł Kategoria Odnośnik
Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U. 2016 poz. 930) Pomoc społeczna, Rehabilitacja zawodowa i społeczna
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2016 r. poz. 23 z późn. zm.) Fundusz alimentacyjny, Pomoc społeczna, Świadczenia rodzinne, Świadczenie wychowawcze
Uchwała nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014–2020 (M.P. 2015 poz. 821) Pomoc społeczna
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. 2015 poz. 581) Pomoc społeczna
Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. 2016 poz. 645) Pomoc społeczna
Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2011 Nr 127 poz. 721 z późn. zm.) Pomoc społeczna, Rehabilitacja zawodowa i społeczna
Ustawa z dn. 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. 2016 poz. 239) Pomoc społeczna
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 roku w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodów oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U.2015 poz. 1058) Pomoc społeczna
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. z 2005 r., Nr 189, poz. 1598 z późn. zm.) Pomoc społeczna
Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. 2012 poz. 964) Pomoc społeczna