Wyszukiwanie treści w całym serwisie

Zespół interdyscyplinarny

Ustawodawca zobowiązał wójtów, burmistrzów i prezydentów miast do powołania Zespołów Interdyscyplinarnych. Zadaniem własnym gminy jest tworzenie gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Działania Zespołu mają wspierać rodziny doświadczające przemocy pracą interdyscyplinarną. Zespół Interdyscyplinarny jest elementem gminnego programu przeciwdziałania przemocy
w rodzinie. Można powiedzieć, że jest on narzędziem systemowej współpracy, która powinna być oparta na podejściu wielopłaszczyznowym, pozwalającym szeroko przyglądać się zjawiskom społecznym i inicjować zmiany społeczne.

art. 9a pkt.3 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Zespół Interdyscyplinarny to przedstawiciele:

 • jednostek organizacyjnych pomocy społecznej,
 • gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych,
 • Policji,
 • oświaty,
 • ochrony zdrowia,
 • organizacji pozarządowych,
 • kuratorzy sądowi,
 • w skład zespołu mogą wchodzić także prokuratorzy.

Zadania Zespołu Interdyscyplinarnego określa art. 9b pkt.1 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.  Należą do nich:

 • integrowanie i koordynowanie działań w/w podmiotów,
 • diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie,
 • podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku,
 • inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie,
 • rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielania pomocy w środowisku lokalnym,
 • inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.

 W celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie Zespół może tworzyć grupy robocze. 

Zadania Grupy Roboczej określa art. 9a pkt 11 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Należą do nich:

 • opracowanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach wystąpienia przemocy w rodzinie
 • monitorowanie sytuacji rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz rodzin zagrożonych wystąpieniem przemocy,
 • dokumentowanie działań podejmowanych wobec rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz efektów tych działań.

Skuteczne przeciwdziałanie przemocy w rodzinie wymaga bezwzględnego karania osób stosujących przemoc oraz podejmowania innych działań mających na celu zapobieganie temu zjawisku. Sankcje dla osób stosujących przemoc przewidziane są w różnych artykułach kodeksu karnego!!!

Na podstawie Zarządzenia nr SG.0050.79.2015 Wójta Gminy Białe Błota z dnia 14.09.2015 r. w sprawie zmiany zarządzanie Nr 26 Wójta gminy Białe Błota z dnia 04.03.2011r. o powołaniu Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Białe Błota został powołany Zespół Interdyscyplinarny w składzie:

 1. Katarzyna Struś – starszy pracownik socjalny Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białych Błotach – Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego
 2. Magdalena Wojciechowska - pracownik socjalny Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białych Błotach – Zastępca Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego
 3. Dorota Bartczak – Kurator Specjalista - II Zespół Kuratorski Sądu Rejonowego w Bydgoszczy
 4. Małgorzata Białkowska - Kurator Specjalista - I Zespół Kuratorski Sądu Rejonowego w Bydgoszczy
 5. Anita Morwińska-Sobiecka – Sędzia Sądu Rejonowego - VI Wydział Rodzinny i Nieletnich Sądu Rejonowego w Bydgoszczy
 6. Magdalena Nowak-Kalińska – Prokurator - Prokuratura Rejonowa Bydgoszcz – Południe
 7. Włodzimierz SiemiątkowskiLekarz - Przychodni Zdrowia IKAR w Białych Błotach
 8. Przemysław Ossowski – Dzielnicowy - Komisariat Policji w Białych Błotach
 9. Anna Płaskonka – pielęgniarka koordynująca Przychodni Zdrowia IKAR w Białych Błotach
 10. Aneta Malcer – Inspektor - Gminna Komisja Rozwiązywania problemów Alkoholowych w Białych Błotach
 11. Ewa Kowalska – Psycholog - Punkt Interwencji Kryzysowej, Rodzinny Punkt Konsultacyjny Przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej W Białych Błotach
 12. Danuta FerenstainDyrektor - Szkoły Podstawowej im. Juliusza Vern’a w Białych Błotach
 13. Robert Lubrant - Prezes Stowarzyszenia „Bezpieczeństwo Dziecka” w Bydgoszczy

Siedziba Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania przemocy w Rodzinie w Gminie Białe Błota

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białych Błotach ul. Betonowa 1A - Tel. +48 52 349 48 16

Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego – Tel.  +48 570 688 261

Z-ca Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego – Tel. +48 790 508 107