Wyszukiwanie treści w całym serwisie

Zespół interdyscyplinarny

Ustawodawca zobowiązał wójtów, burmistrzów i prezydentów miast do powołania Zespołów Interdyscyplinarnych. Zadaniem własnym gminy jest tworzenie gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Działania Zespołu mają wspierać rodziny doświadczające przemocy pracą interdyscyplinarną. Zespół Interdyscyplinarny jest elementem gminnego programu przeciwdziałania przemocy
w rodzinie. Można powiedzieć, że jest on narzędziem systemowej współpracy, która powinna być oparta na podejściu wielopłaszczyznowym, pozwalającym szeroko przyglądać się zjawiskom społecznym i inicjować zmiany społeczne.

art. 9a pkt.3 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Zespół Interdyscyplinarny to przedstawiciele:

 • jednostek organizacyjnych pomocy społecznej,
 • gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych,
 • Policji,
 • oświaty,
 • ochrony zdrowia,
 • organizacji pozarządowych,
 • kuratorzy sądowi,
 • w skład zespołu mogą wchodzić także prokuratorzy.

Zadania Zespołu Interdyscyplinarnego określa art. 9b pkt.1 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.  Należą do nich:

 • integrowanie i koordynowanie działań w/w podmiotów,
 • diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie,
 • podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku,
 • inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie,
 • rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielania pomocy w środowisku lokalnym,
 • inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.

 W celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie Zespół może tworzyć grupy robocze. 

Zadania Grupy Roboczej określa art. 9a pkt 11 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Należą do nich:

 • opracowanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach wystąpienia przemocy w rodzinie
 • monitorowanie sytuacji rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz rodzin zagrożonych wystąpieniem przemocy,
 • dokumentowanie działań podejmowanych wobec rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz efektów tych działań.

Skuteczne przeciwdziałanie przemocy w rodzinie wymaga bezwzględnego karania osób stosujących przemoc oraz podejmowania innych działań mających na celu zapobieganie temu zjawisku. Sankcje dla osób stosujących przemoc przewidziane są w różnych artykułach kodeksu karnego!!!

Na podstawie Zarządzenia nr 33/2020 Wójta Gminy Białe Błota z dnia 09.06.2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 65/19 w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Białe Błota został powołany Zespół Interdyscyplinarny w składzie:

 1. Dorota Bartczak – II Zespół Kuratorski Sądu Rejonowego w Bydgoszczy
 2. Małgorzata Białkowska - I Zespół Kuratorski Sądu Rejonowego w Bydgoszczy
 3. Justyna Racinowska - Prokuratura Rejonowa Bydgoszcz – Południe
 4. Agnieszka Kaniowska - Komisariat Policji w Białych Błotach
 5. Michał Kaiser - Komisariat Policji w Białych Błotach
 6. Kazimierz Matkowski - Wojewódzka Przychodnia Zdrowia Psychicznego w Bydgoszczy
 7. Aneta Malcer – Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Białych Błotach
 8. Teresa Radecka - Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Białych Błotach
 9. Ewa Kowalska – Punkt Interwencji Kryzysowej, Rodzinny Punkt Konsultacyjny przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej W Białych Błotach
 10. Iwona Kapusta - pedagog Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Łochowie
 11. Sylwia Suwała - psycholog Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Łochowie
 12. Danuta Ferenstain - dyrektor Szkoły Podstawowej im. M. Rejewskiego w Białych Błotach
 13. Weronika Graf - pedagog Szkoły Podstawowej im. M. Rejewskiego w Białych Błotach
 14. Joanna Tajl - pracownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białych Błotach - Z-ca Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego
 15. Magdalena Wojciechowska - pracownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białych Błotach - Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego
 16. Robert Lubrant - prezes Stowarzyszenia "Bezpieczeństwo Dziecka"

Siedziba Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania przemocy w Rodzinie w Gminie Białe Błota

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białych Błotach ul. Betonowa 1A - Tel. +48 52 349 48 16

Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego – Tel.  +48 790 508 107

Z-ca Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego – Tel. +48 732 992 765