Wyszukiwanie treści w całym serwisie

Procedura „Niebieskie Karty”

Podjęcie interwencji w środowisku wobec rodziny dotkniętej przemocą odbywa się w oparciu o procedurę „Niebieskie Karty”.

Procedura obejmuje ogół czynności podejmowanych i realizowanych przez przedstawicieli jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, Policji, oświaty i ochrony zdrowia, w związku z uzasadnionym podejrzeniem zaistnienia przemocy w rodzinie. Czynności w ramach „Niebieskie Karty” mają na celu zintensyfikowanie działań wszystkich służb na rzecz poprawy sytuacji osoby dotkniętej przemocą w rodzinie. Procedurę wszczyna się poprzez wypełnienie formularza Niebieska Karta  część A  przez przedstawiciela jednej z instytucji wymienionych w art. 9d ust. 2 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, który w toku prowadzonych czynności służbowych lub zawodowych, powziął informację o podejrzeniu stosowania przemocy w rodzinie albo w wyniku zgłoszenia dokonanego przez członka rodziny lub przez osobę będącą świadkiem przemocy w rodzinie.  Formularz Niebieskiej Karty część A wypełnia:

  • Pracownik Socjalny Jednostki Organizacji Pomocy Społecznej w miejscu pobytu osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie lub podczas rozmowy w jednostce organizacyjnej pomocy społecznej.
  • Przedstawiciel Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  podczas rozmowy w siedzibie gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych,
  • Funkcjonariusz Policji w tracie przeprowadzania interwencji domowej lub podczas rozmowy w siedzibie jednostki Policji,
  • Przedstawiciel Oświaty podczas rozmowy w placówce oświatowej lub w miejscu pobytu osoby dotkniętej przemocą w rodzinie
  • Ochrony Zdrowia poprzez zgłoszenie się pacjenta, co do którego istnieje podejrzenie, że doświadcza przemocy w rodzinie do izby przyjęć, szpitalnego oddziału ratunkowego, oddziału pomocy doraźnej, lub innej placówki opieki zdrowotnej.

Wszczęcie procedury nie wymaga zgody osoby dotkniętej przemocą w rodzinie!!! Kolejny krok to przekazanie formularza „Niebieska Karta-B”, zawierającego  pouczenie dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie. Członkowie zespołu interdyscyplinarnego lub grupy roboczej, w obecności osoby, wobec której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie, dokonują pogłębionej analizy sytuacji rodziny, ustalają indywidualny plan pomocy dla osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie w zakresie działania wszystkich podmiotów, realizujących procedurę „Niebieskie Karty” i wypełniają formularz „Niebieska Karta – C”. Członkowie zespołu interdyscyplinarnego lub grupy roboczej w obecności osoby, wobec której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie, wypełniają formularz „Niebieska Karta – D”.