Wyszukiwanie treści w całym serwisie

Rodzinny Punkt Konsultacyjny

Rodzinny Punkt Konsultacyjny prowadzi specjalistyczne usługi na rzecz osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej w związku z: przemocą w rodzinie, uzależnieniem własnym lub członka rodziny, bezradnością w sprawach opiekuńczo-wychowawczych oraz zdarzeniami losowymi i sytuacjami kryzysowymi.

Celem działalności Rodzinnego Punktu Konsultacyjnego jest zapobieżenie powstawaniu lub pogłębianiu się dysfunkcji osób lub rodzin będących w kryzysie, a ostatecznie przywrócenie osobie/rodzinie możliwości samodzielnego zmagania się i przezwyciężenia sytuacji trudnej. Głównym, lecz nie jedynym zadaniem Punktu jest nawiązanie kontaktu pomocowego z osobą, rodziną dotkniętą kryzysem i opracowanie strategii wyjścia z tej niekomfortowej sytuacji.

W zależności od potrzeb RPK udziela pomocy psychologicznej, prawnej oraz z zakresu pracy socjalnej.

Usługi oferowane są przede wszystkim podopiecznym Ośrodka. Jednakże mogą z nich skorzystać wszyscy mieszkańcy gminy Białe Błota po uprzednim zapisaniu się na termin bezpośrednio u psychologa lub w celu skorzystania z porad prawnych w sekretariacie Ośrodka.

Wszystkie świadczone usługi są nieodpłatne.

Konsultacje psychologiczne odbywają się:

co drugi wtorek:                    12.00 - 15.00 Ośrodek Zdrowia w Łochowie ul. Porzeczkowa 20
co drugi wtorek:                    07.30 - 13.30 GOPS w Białych Błotach ul. Szubińska 57

Harmonogram dyżurów psychologa zatrudnionego w Rodzinnym Punkcie Konsultacyjnym

Radca prawny przyjmuje:

2 dyżury w miesiącu, we wtorki: 15.30 - 18.30 w siedzibie GOPS w Białych Błotach ul. Betonowa 1A

Po uprzedniej rejestracji osobistej lub telefonicznej w sekretariacie GOPS.