Wyszukiwanie treści w całym serwisie

Prace społecznie użyteczne

Prace społecznie użyteczne to nowy instrument aktywizacji społeczno-zawodowej skierowany do osób bezrobotnych. Prace te odbywają się bez nawiązania stosunku pracy ani umowy o pracę. Organizowane są przez gminę w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, organizacjach lub instytucjach statutowo zajmujących się pomocą charytatywną lub działalnością na rzecz społeczności lokalnej. Wykonywanie prac społecznie użytecznych odbywa się na podstawie porozumienia zawartego między starostą a gminą, na rzecz której prace społecznie użyteczne będą wykonywane.

Pracami społecznie użytecznymi mogą zostać objęte osoby:

  • zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bydgoszczy jako osoby bezrobotne;
  • bez prawa do zasiłku dla bezrobotnych;
  • posiadające „profil II” pomocy, który zostanie ustalony w wyniku analizy sytuacji  i szans danej osoby na rynku pracy oraz indywidualnego planu działania ustalonego z doradcą w PUP w Bydgoszczy;
  • korzystające ze świadczeń pomocy społecznej albo uczestniczące w kontrakcie socjalnym, indywidualnym programie usamodzielniania, lokalnym programie pomocy społecznej lub w indywidualnym programie zatrudnienia socjalnego.

Osoby zainteresowane oraz spełniające wyżej wymienione kryteria winny zgłosić się do pracownika socjalnego GOPS w Białych Błotach według rejonizacji.

Miesięczny czas pracy na pracach społecznie użytecznych wynosi 40 godzin w miesiącu (10 godzin tygodniowo). Miejscem wykonywania PSU jest teren gminy Białe Błota.

Stanowiska, na które może zostać skierowana osoba to:

  • pracownik gospodarczy;
  • opiekunka domowa;
  • pomoc dziecięca;
  • pomoc kuchenna.

Prace społecznie użyteczne dają możliwość zdobycia nowych doświadczeń zawodowych.

Osoby skierowane do prac społecznie użytecznych otrzymują świadczenie pieniężne w określonej wysokości, która podlega waloryzacji. Aktualna wartość świadczenia za 1 godzinę prac społecznie użytecznych wynosi 8,10zł.

Świadczenie za wykonywanie prac społecznie użytecznych nie przysługuje za okres niewykonywania pracy społecznie użytecznej, w tym także za okres nieobecności udokumentowanej. Wypłata świadczenia dotyczy jedynie faktycznych godzin wykonywania przydzielonych prac.

Osoba wykonująca prace społecznie użyteczne zachowuje status osoby bezrobotnej w trakcie wykonywania tych prac.