Wyszukiwanie treści w całym serwisie

Specjalistyczne usługi opiekuńcze

Specjalistyczne usługi opiekuńcze są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym.

Komu przysługują ?

Usługi opiekuńczo-gospodarcze przysługują osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób , a jest jej pozbawiona (art. 50 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej) lub osobie w rodzinie, a rodzina lub wspólnie zamieszkujący nie mogą takiej pomocy zapewnić (art. 50 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej).

Kryteria odpłatności i cena za usługę

Zasady odpłatność za specjalistyczne usługi opiekuńcze reguluje rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz.U. z 2005r. Nr 189 poz. 1598). Rozporządzenie reguluje progi odpłatności za pomoc świadczoną w formie specjalistycznych usług opiekuńczych, w tym dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat.

Dla osoby samotnej w/w usługi przyznawane są nieodpłatnie, kiedy dochód tej osoby nie przekracza kryterium dochodowego dla osoby samotnie gospodarującej  tj. 634,00 zł .

Dla osoby w rodzinie w/w usługi przyznawane są nieodpłatnie, kiedy dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego dla osoby samotnie gospodarującej tj. 634,00 zł.

Cena za 1 godzinę specjalistycznych usług opiekuńczych ustalana jest w umowie cywilnoprawnej zawieranej z osobą, która będzie te usługi wykonywała na drodze negocjacji z wykonawcą usług a realizatorem. Odpłatność naliczana jest od wysokości ceny za usługę.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze przyznawane są przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białych Błotach na podstawie decyzji administracyjnej.

W celu uzyskania w/w usług należy zgłosić się z wnioskiem o udzielenie pomocy w tej formie do tut. Ośrodka. Szczegółowych informacji udzielają pracownicy socjalni zgodnie z miejscem zamieszkania wnioskodawcy.