Wyszukiwanie treści w całym serwisie

Karta Dużej Rodziny

Karta Dużej Rodziny

Podstawa prawna: Dz.U. z 2020 r., poz. 1348 ze zm.

 

Osoby uprawnione do posiadania KDR

Prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny przysługuje wszystkim rodzicom oraz małżonkom rodziców, którzy mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci.

Przez rodzica rozumie się także rodzica zastępczego lub osobę prowadzącą rodzinny dom dziecka.

Prawo do Karty Dużej Rodziny przysługuje także dzieciom:

  • w wieku do 18. roku życia,
  • w wieku do 25. roku życia – w przypadku dzieci uczących się w szkole lub szkole wyższej,
  • bez ograniczeń wiekowych w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności,

ale tylko w przypadku, gdy w chwili składania wniosku w rodzinie jest co najmniej troje dzieci spełniających powyższe warunki.

 

Należy pamiętać, że prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny nie przysługuje rodzicowi, którego sąd pozbawił władzy rodzicielskiej lub któremu sąd ograniczył władzę rodzicielską przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej, chyba że sąd nie pozbawił go władzy rodzicielskiej lub jej nie ograniczył przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci, prawo to nie przysługuje również rodzicowi zastępczemu lub prowadzącemu rodzinny dom dziecka, w przypadku gdy sąd orzekł
o odebraniu im dzieci z uwagi na niewłaściwe sprawowanie pieczy zastępczej.

 Karta jest przyznawana niezależnie od dochodu w rodzinie. 

 Prawo do posiadania Karty przysługuje członkowi rodziny wielodzietnej, który jest:

  1. osobą posiadającą obywatelstwo polskie, mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  1. cudzoziemcem mającym miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy udzielony w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 oraz art. 186 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz.U. z 2020 r. poz. 35), lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej, jeżeli zamieszkuje z członkami rodziny na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  1. mającym miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz członkom jego rodziny w rozumieniu art. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz.U. z 2019 r. poz. 293), posiadającym prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Gdzie złożyć wniosek?

Aby otrzymać Kartę Dużej Rodziny należy złożyć wniosek w gminie odpowiadającej miejscu Twojego zamieszkania. Wykaz instytucji przyjmujących wnioski o przyznanie Karty Dużej Rodziny znajduje się pod treścią artykułu.  W Gminie Białe Błota zadanie obsługiwane jest przez:

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

UL. BETONOWA 1A, 86-005 BIAŁE BŁOTA

Informacji udziela: Aneta Malcer  tel. 52 349 48 73;  733-004-992,

 

Wniosek można również złożyć elektronicznie, za pośrednictwem Platformy Informacyjno-Usługowej Emp@tia (empatia.mpips.gov.pl).

Kreator wniosku ułatwia złożenie wniosku i pilnuje, aby wszystkie wymagane pola zostały wypełnione.

Wniosek, w imieniu rodziny, może złożyć każdy pełnoletni jej członek. Jeśli któryś z członków rodziny mieszka w innej gminie, wniosek złóż dodatkowo w jego gminie, wymieniając wszystkich członków rodziny, ale zaznaczając „nie wnoszę o przyznanie Karty Dużej Rodziny”.

Karty Dużej Rodziny w formie tradycyjnej dostarczane będą do gminy w terminie 30 dni od daty wpłynięcia do podmiotu, który drukuje Karty Dużej Rodziny, zestawu danych niezbędnych do personalizacji Kart objętych zamówieniem, pod warunkiem, że liczba Kart wysyłanych do danej gminy będzie wynosiła co najmniej 15 sztuk. W przypadku gdy liczba zamówień z danej gminy będzie mniejsza niż 15, wysyłka będzie realizowana nie dłużej niż przez kolejne 30 dni.

Karta elektroniczna w aplikacji mObywatel jest dostępna dla wszystkich posiadaczy aktywnej Karty, niezależnie czy Karta jest w postaci tradycyjnej, elektronicznej, czy obu. Jeżeli nie masz jeszcze Kartyi składasz wniosek o jej przyznanie, to Karta w mObywatelu będzie dostępna po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku.

W Gminie Białe Błota każdy zamieszkujący gminę posiadacz Karty Dużej Rodziny jest objęty Samorządowym Programem Białobłocka Rodzina Wielodzietna.

Program Białobłocka Rodzina Wielodzietna oferuje:

- Zniżkę w wysokości 50% opłaty za świadczenia przedszkolne w Gminnym Przedszkolu „Wróżka” w   Białych Błotach; - bezpośrednio w przedszkolu – po okazaniu KDR

- Zniżkę w wysokości 50% opłaty za pobyt dziecka w Gminnym Integracyjnym Żłobku „U Misia”w Łochowie; - bezpośrednio   w żłobku – po okazaniu KDR

- Zwrot poniesionych  kosztów w wysokości 50% miesięcznej opłaty za zużycie 2m3 wody od osoby,

- Zwrot poniesionych kosztów w wysokości 30% opłaty od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość położoną na obszarze gminy Białe Błota za zbieranie i odbieranie odpadów komunalnychw sposób selektywny

- Zwrot poniesionych kosztów w wysokości 50% miesięcznej opłaty za bilet miesięczny na autobusy komunikacji międzygminnej linii 91, 92 i 96  kursującej pomiędzy gminą Białe Błota, a miastem Bydgoszcz z wyłączeniem osób które korzystają  z uprawnień nabytych z tytułu posiadania Metropolitarnej Karty Uczniowskiej lub Metropolitarnej  Karty Malucha

- Zwrot poniesionych  kosztów w wysokości 50% miesięcznej opłaty za zakup obiadów szkolnych dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Białe Błota.

- Zwrot poniesionych kosztów w wysokości 50%; nie więcej niż 135 zł za pobyt każdego dziecka w innym niż Gminnym Integracyjnym Żłobku „U Misia" w Łochowie oraz w utworzonych filiach

- Zwrot poniesionych kosztów w wysokości 50%; nie więcej niż 100 zł za pobyt każdego dziecka w innym niż Gminnym Przedszkolu „Wróżka” w Białych Błotach oraz w utworzonych filiach

- Zwrot poniesionych kosztów w wysokości 50% miesięcznej opłaty za bilet miesięczny na autobusy PKS kursujący pomiędzy gminą Białe Błota a miejscem nauki i pracy.

 

Rozliczenie zwrotów poniesionych kosztów odbywać się będzie na podstawie:

- zwrot zaśmieci - potwierdzenia opłat za śmieci,

- zwrot za wodę -faktury za wodę  oraz potwierdzeń jej zapłaty,

- zwrot za bilet MZK - ksero karty miejskiej oraz potwierdzenie jej doładowania

- zwrot za bilet PKS – kopia miesięcznego biletu PKS

- zwrot za pobyt dziecka w przedszkolu lub żłobkuzaświadczenia z placówki o wysokości poniesionych opłat w danym kwartale;

- obiady - faktura za obiady szkolne + imię i nazwisko dziecka lub zaświadczenie ze szkoły o opłaconej kwoty za obiady szkolne

 

Rozliczenia dokonywane są minimum raz na kwartał.

 

 I kwartał od stycznia do marca; dokumenty od 1 do 10 kwietnia

- rozliczenie następuje do końca maja

II kwartał od kwietnia do czerwca; dokumenty od 1 do 10 lipca

- rozliczenie następuje do końca sierpnia

III kwartał od lipca do września; dokumenty  od 1 do10 października

- rozliczenie następuje do końca listopada

IV kwartał  od października do  grudnia; dokumenty od 1 do 10 stycznia

- rozliczenie następuje do końca lutego

 

Wyżej wymienione dokumenty w wyznaczonych terminach  należy  przedstawić  w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej ul. Betonowa 1a, 86-005 Białe Błota, tel. 52 349 48 73; 733-004-992:– Aneta Malcer, można też dokumenty te przesłać na e-mail  aneta.malcer@gops.bialeblota.pl

 

Podstawa prawna:

Uchwała Nr RGK.0007.9.2020 Rady Gminy Białe Błota z dnia 10 lutego 2020 r. w sprawie przyjęcia samorządowego programu przyznającego uprawnienia członkom rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie gminy Białe Błota o nazwie „Białobłocka Rodzina Wielodzietna” zmieniona uchwałą  nr RGK.0007.97.2020 Rady Gminy Białe Błota z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia samorządowego programu przyznającego uprawnienia członkom rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie gminy Białe Błota o nazwie „Białobłocka Rodzina Wielodzietna”, zmieniona uchwałą  nr RGK.0007.62.2021 Rady Gminy Białe Błota z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie przyjęcia samorządowego programu przyznającego uprawnienia członkom rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie gminy Białe Błota o nazwie „Białobłocka Rodzina Wielodzietna” 

 

Ile kosztuje wydanie KDR?

Wydanie Karty Dużej Rodziny jest bezpłatne,

Opłatę ponosi się za duplikat i za domówienie tradycyjnej formy Karty.

Duplikat Karty Dużej Rodziny, wydawany w przypadku zgubienia bądź kradzieży Karty  kosztuje 10,12 zł.

Wpłaty należy dokonać na konto: 67 8142 1020 0000 4242 2000 0001 z dopiskiem duplikat KDR lub dodatkowa forma KDR + nazwisko

 

Wniosek do pobrania