Wyszukiwanie treści w całym serwisie

Świadczenia pieniężne i niepieniężne

Świadczenia pieniężne:

 1. zasiłek stały,
 2. zasiłek okresowy,
 3. zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy,
 4. zasiłek i pożyczka na ekonomiczne usamodzielnienie,
 5. pomoc dla rodzin zastępczych,
 6. pomoc na usamodzielnienie oraz kontynuację nauki,
 7. pomoc pieniężna na pokrycie wydatków związanych z nauką polskiego dla osób mających status uchodźcy.

Świadczenia niepieniężne:

 1. bilet kredytowany,
 2. składki na ubezpieczenie zdrowotne,
 3. składki na ubezpieczenie społeczne,
 4. pomoc rzeczowa, w tym na ekonomiczne usamodzielnienie,
 5. sprawienie pogrzebu,
 6. poradnictwo specjalistyczne (w szczególności prawne, psychologiczne i  rodzinne),
 7. interwencja kryzysowa – działania podejmowane na rzecz osób i rodzin,w   tym dotkniętych przemocą, mające na celu zapobieganie pogłębianiu się   występujących dysfunkcji,
 8. udzielanie schronienia (w noclegowniach, schroniskach, domach dla bezdomnych),
 9. posiłek,
 10. usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania oraz  w ośrodkach wsparcia,
 11. specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania oraz w ośrodkach wsparcia,
 12. mieszkania chronione,
 13. pobyt i usługi w domu pomocy społecznej,
 14. opieka i wychowanie w rodzinie zastępczej i w placówce opiekuńczo-wychowawczej,
 15. pomoc w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych, w tym w mieszkaniu chronionym,
 16. pomoc w uzyskaniu zatrudnienia,
 17. pomoc na zagospodarowanie – w formie rzeczowej dla osób usamodzielnianych,
 18. szkolenia, poradnictwo rodzinne i terapia rodzinna, prowadzone przez ośrodki adopcyjno-opiekuńcze,
 19. rehabilitacja zawodowa i społeczna.