Wyszukiwanie treści w całym serwisie

Usługi opiekuńczo-gospodarcze

Usługi opiekuńczo-gospodarcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza oraz w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

Komu przysługują ?

Usługi opiekuńczo-gospodarcze przysługują osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób , a jest jej pozbawiona (art. 50 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej) lub osobie w rodzinie, a rodzina lub wspólnie zamieszkujący nie mogą takiej pomocy zapewnić (art. 50 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej).

Kryteria odpłatności i cena za usługę

Zasady odpłatność za usługi opiekuńczo-gospodarcze reguluje uchwała Rady Gminy Białe Błota nr XXXIII/371/2009 z dnia 28 maja 2009r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat za świadczoną pomoc w formie usług oraz tryb ich pobierania. Uchwała reguluje progi odpłatności za pomoc świadczoną w tych formach, w tym częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat.

Dla osoby samotnej w/w usługi przyznawane są nieodpłatnie, kiedy dochód tej osoby nie przekracza 250% kryterium dochodowego dla osoby samotnie gospodarującej  tj. 1 585,00 zł .

Dla osoby w rodzinie w/w usługi przyznawane są nieodpłatnie, kiedy dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 200% kryterium dochodowego dla osoby w rodzinie  tj. 1 028,00 zł .

Usługi opiekuńczo-gospodarcze przyznawane są przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białych Błotach na podstawie decyzji administracyjnej.

W celu uzyskania w/w usług należy zgłosić się z wnioskiem o udzielenie pomocy w tej formie do tut. Ośrodka. Szczegółowych informacji udzielają pracownicy socjalni zgodnie z miejscem zamieszkania wnioskodawcy.