Wyszukiwanie treści w całym serwisie

Świadczenie wychowawcze


Zasady przyznawania świadczenia 500 +

Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych.

Świadczenie wychowawcze przysługuje:

• obywatelom polskim
• cudzoziemcom,
• matce albo ojcu, jeżeli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje na utrzymaniu matki albo ojca, z zastrzeżeniem art. 5 ust. 2a stanowiącym o opiece naprzemiennej,
• opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje na utrzymaniu opiekuna faktycznego,
• opiekunowi prawnemu dziecka,
• dyrektorowi domu pomocy społecznej.

W przypadku dziecka umieszczonego w domu pomocy społecznej świadczenie wychowawcze przysługuje dyrektorowi domu pomocy społecznej, chyba że inne osoby, o których mowa wyżej (art. 4 ust. 2), uczestniczą w opiece nad dzieckiem i spełniają warunki uprawniające do otrzymania świadczenia wychowawczego.

Wysokość świadczenia wychowawczego wynosi 500,00 zł miesięcznie na dziecko.

Świadczenie wychowawcze przysługuje w/w osobom  do dnia ukończenia przez dziecko 18 roku życia.

W przypadku zbiegu prawa rodziców, opiekunów prawnych dziecka lub opiekunów faktycznych dziecka do świadczenia wychowawczego, świadczenie wypłaca się temu z rodziców, opiekunów prawnych lub opiekunów faktycznych dziecka, który faktycznie sprawuje opiekę nad dzieckiem.
Jeżeli opieka nad dzieckiem sprawowana jest równocześnie przez oboje rodziców, opiekunów prawnych dziecka lub opiekunów faktycznych dziecka, świadczenie wychowawcze wypłaca się temu kto pierwszy złoży wniosek.

Świadczenie wychowawcze dzieli się w przypadku:

• urodzenia się dziecka,

• ukończenia przez dziecko 18 roku życia,

• gdy dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obydwojga rodziców rozwiedzionych, żyjących w separacji lub żyjących w rozłączeniu.

Zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci „w przypadku urodzenia dziecka albo ukończenia przez dziecko 18. roku życia kwotę świadczenia wychowawczego przysługującą za niepełny miesiąc ustala się, dzieląc kwotę tego świadczenia przez liczbę wszystkich dni kalendarzowych w tym miesiącu, a otrzymaną kwotę mnoży się przez liczbę dni kalendarzowych, za które to świadczenie przysługuje. Kwotę świadczenia przysługującą za niepełny miesiąc zaokrągla się do 10 groszy w górę.”

Zgodnie z art. 5 ust. 2a ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci „w przypadku gdy dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obydwojga rodziców rozwiedzionych, żyjących w separacji lub żyjących w rozłączeniu sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach, kwotę świadczenia wychowawczego ustala się każdemu z rodziców w wysokości połowy kwoty przysługującego za dany miesiąc świadczenia wychowawczego”.

Świadczenie wychowawcze nie przysługuje, jeżeli:

• dziecko pozostaje w związku małżeńskim;
• dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej;
• pełnoletnie dziecko ma ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na własne dziecko;
• członkowi rodziny przysługuje za granicą na dziecko świadczenie o podobnych charakterze do świadczenia wychowawczego, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Jeżeli w okresie 3 miesięcy, licząc od dnia urodzenia się dziecka, objęcia dziecka opieką lub przysposobienia dziecka, zostanie złożony wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego, prawo to ustala się od miesiąca odpowiednio urodzenia się dziecka, objęcia dziecka opieką lub przysposobienia dziecka. W przypadku złożenia wniosku po tym terminie, prawo do świadczenia wychowawczego ustala się, począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami.

Jeżeli w terminie 3 miesięcy od dnia śmierci rodzica, opiekuna prawnego dziecka albo opiekuna faktycznego dziecka, którym zostało przyznane świadczenie wychowawcze, drugi rodzic, opiekun prawny albo opiekun faktyczny dziecka złoży wniosek  o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na dane dziecko, prawo to ustala się, począwszy od dnia śmierci rodzica, opiekuna prawnego dziecka albo opiekuna faktycznego dziecka, nie wcześniej jednak niż od pierwszego dnia miesiąca następującego po ostatnim miesiącu, za który zmarłemu rodzicowi, opiekunowi prawnemu dziecka albo opiekunowi faktycznemu dziecka wypłacono ostatnie świadczenie wychowawcze.

Jeżeli w terminie 3 miesięcy od dnia śmierci rodzica, opiekuna prawnego dziecka albo opiekuna faktycznego dziecka, z wniosku których toczyło się postępowanie o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego i postępowanie to nie zostało jeszcze zakończone, drugi rodzic, opiekun prawny dziecka albo opiekun faktyczny dziecka złoży wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na dane dziecko, prawo to ustala się drugiemu  rodzicowi, opiekunowi prawnemu dziecka albo opiekunowi faktycznemu dziecka, przyjmując za datę złożenia wniosku datę złożenia wniosku przez zmarłego rodzica, opiekuna prawnego dziecka albo opiekuna faktycznego dziecka.

Okresy zasiłkowe

Prawo do świadczenia wychowawczego ustalane jest na okres od 1 czerwca do dnia 31 maja roku następnego.

Wypłata świadczenia

Świadczenie wychowawcze wypłaca się w okresach miesięcznych do ostatniego dnia miesiąca, za który świadczenie przysługuje.

Rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka, placówki opiekuńczo – wychowawcze typu rodzinnego
W przypadku rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka, placówek opiekuńczo – wychowawczych typu rodzinnego będą mogły otrzymać dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego na każde dziecko w wieku do ukończenia 18 roku życia. Dodatek ten będzie przysługiwał bez względu na osiągnięte dochody.

W przypadku placówki opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego będzie przysługiwał do zryczałtowanej kwoty środków finansowych na utrzymanie dziecka w placówce. Dodatek przysługuje na wniosek dyrektora placówki.
Wniosek należy złożyć do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie właściwym ze względu na miejsce zamieszkania. Wzór wniosku nie jest określony Rozporządzeniem. Więcej informacji na temat dodatku wychowawczego dla rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka oraz placówek opiekuńczo – wychowawczych typu rodzinnego można znaleźć na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.(www.gov.pl/web/rodzina/500-w-pieczy-zastepczej), (www.gov.pl/web/rodzina/swiadczenie-500-zl-dla-dzieci-w-pieczy-zastepczej).

Wymagane dokumenty

Postępowanie w sprawie świadczenia wychowawczego prowadzi organ właściwy.

Ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz jego wypłata następują odpowiednio na  następuje na wniosek matki, ojca, opiekuna faktycznego dziecka, opiekuna prawnego dziecka albo dyrektora domu pomocy społecznej.

Wniosek składa się w urzędzie gminy lub miasta właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie wychowawcze, a w przypadku gdy o świadczenie wychowawcze ubiega się dyrektor domu pomocy społecznej - właściwym ze względu na miejsce położenia tego domu pomocy społecznej.
Prawo do świadczenia wychowawczego ustala się, począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami, lecz nie wcześniej niż od dnia odpowiednio urodzenia się dziecka, objęcia opieką dziecka, przysposobienia dziecka lub umieszczenia dziecka w domu pomocy społecznej.

Jeżeli wnioskodawca złoży nieprawidłowo wypełniony wniosek to podmiot realizujący świadczenie wychowawcze wzywa osobę ubiegającą się o świadczenie do poprawienia lub uzupełnienia wniosku w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania. Niezastosowanie się do wezwania powoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.

Jeżeli wnioskodawca złoży wniosek  bez wymaganych dokumentów to podmiot realizujący świadczenie wychowawcze przyjmuje wniosek i wyznacza termin nie krótszy niż 14 dni i nie dłuższy niż 30 dni na uzupełnienie brakujących dokumentów. Niezastosowanie się do wezwania powoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.

W przypadku gdy przyczyną niedostarczenia wymaganego dokumentu przez osobę składającą wniosek jest brak wydania dokumentu przez właściwą instytucję w ustawowo określonym w odrębnych przepisach terminie, świadczenie wychowawcze przysługuje, począwszy od miesiąca, w którym wniosek został złożony.

 

DO WNIOSKU O ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE NALEŻY DOŁĄCZYĆ ODPOWIEDNIO:

1) zaświadczenia lub oświadczenia oraz dowody niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego:

• kartę pobytu;
• kartę pobytu i decyzję o udzieleniu cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub inny dokument uprawniający cudzoziemca do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który uprawnia do wykonywania pracy;
• zaświadczenie sądu opiekuńczego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka;
• prawomocne orzeczenie sądu orzekające rozwód lub separację;
• orzeczenie sądu opiekuńczego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka;
• odpis orzeczenia sądu wskazującego na pozostawanie dziecka pod opieką naprzemienną obojga rodziców sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach;
• inne dokumenty, w tym oświadczenia, potwierdzające spełnianie warunków do przyznania lub ustalenia wysokości świadczenia wychowawczego będącego przedmiotem wniosku;
• oświadczenie - zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
 

Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego prosimy składać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białych Błotach przy ul. Betonowej 1A, od dnia:

• 1 lutego danego roku tylko drogą elektroniczną

• 1 kwietnia danego roku - wnioski w formie papierowej


Termin wydania rozstrzygnięcia w sprawie świadczenia wychowawczego zależy od miesiąca złożenia wniosku. Terminy są następujące:

Miesiąc złożenia wniosku

Miesiąc rozpatrzenia wniosku i wypłaty świadczenia

Luty 2021

do 30 czerwca 2021

Marzec 2021

do 30 czerwca 2021

Kwiecień 2021

do 30 czerwca 2021

Maj 2021

do 31 lipca 2021

Czerwiec 2021

do 31 sierpnia 2021

Lipiec 2021

do 30 września 2021

Sierpień 2021

do 31 października 2021