Wyszukiwanie treści w całym serwisie

Informacje o GOPS

Gminny Ośrodek  Pomocy  Społecznej  w  Białych Błotach  jest  jednostką  budżetową powołaną  uchwałą Nr XI/62 /90 r. Gminnej  Rady  Narodowej w Białych Błotach z dnia 27 kwietnia 1990 r.  Obszarem  działania Ośrodek obejmuje gminę Białe Błota.

Głównym celem działania Ośrodka jest zaspokajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka.

Pomoc społeczna polega w szczególności na:
- przyznawaniu i wypłacaniu świadczeń, o których mowa w ustawie o pomocy społecznej oraz w ustawie o świadczeniach rodzinnych i pomocy osobom uprawnionym do alimentów,
- realizacji pracy socjalnej w praktyce,
- prowadzeniu i rozwoju niezbędnej infrastruktury socjalnej,
- analizie i ocenie zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej,
- podejmowaniu zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych,
- rozwijaniu nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych  potrzeb.

Ośrodek w szczególności realizuje:

  • zadania z zakresu pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;
  • zadania z zakresu wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi na podstawie  ustawy  dnia  26  października   1982 r.   o  wychowaniu  w   trzeźwości  i   przeciwdziałaniu alkoholizmowi;
  • zadania z zakresu realizacji świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych;
  • zadania z zakresu realizacji świadczeń wychowawczych na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci;
  • zadania z zakresu pomocy osobom uprawnionym do alimentów zgodnie z ustawą z dnia 7 września 2008 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów;
  • zadania z zakresu wspierania rodziny na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
  • zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie;
  • zadania z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych na postawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
  • podejmuje  działania  umożliwiające  korzystanie  ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych na podstawie ustawy z dnia 27sierpnia 2004 r. o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych,
  • inne zadania wynikające z  rządowych programów, zawartych umów lub porozumień.