Wyszukiwanie treści w całym serwisie

Formy świadczeń

Świadczenia pieniężne:

 • zasiłek stały,
 • zasiłek okresowy,
 • zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy,
 • zasiłek i pożyczka na ekonomiczne usamodzielnienie,
 • pomoc dla rodzin zastępczych,
 • pomoc na usamodzielnienie oraz kontynuację nauki,
 • pomoc pieniężna na pokrycie wydatków związanych z nauką polskiego dla osób mających status uchodźcy.

Świadczenia niepieniężne:

 • bilet kredytowany,
 • składki na ubezpieczenie zdrowotne,
 • składki na ubezpieczenie społeczne,
 • pomoc rzeczowa, w tym na ekonomiczne usamodzielnienie,
 • sprawienie pogrzebu,
 • poradnictwo specjalistyczne (w szczególności prawne, psychologiczne i  rodzinne),
 • interwencja kryzysowa – działania podejmowane na rzecz osób i rodzin,w   tym dotkniętych przemocą, mające na celu zapobieganie pogłębianiu się   występujących dysfunkcji,
 • udzielanie schronienia (w noclegowniach, schroniskach, domach dla bezdomnych),
 • posiłek,
 • usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania oraz  w ośrodkach wsparcia,
 • specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania oraz w ośrodkach wsparcia,
 • mieszkania chronione,
 • pobyt i usługi w domu pomocy społecznej,
 • opieka i wychowanie w rodzinie zastępczej i w placówce opiekuńczo-wychowawczej,
 • pomoc w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych, w tym w mieszkaniu chronionym,
 • pomoc w uzyskaniu zatrudnienia,
 • pomoc na zagospodarowanie – w formie rzeczowej dla osób usamodzielnianych,
 • szkolenia, poradnictwo rodzinne i terapia rodzinna, prowadzone przez ośrodki adopcyjno-opiekuńcze,
 • rehabilitacja zawodowa i społeczna.