Wyszukiwanie treści w całym serwisie

Dodatek osłonowy

Ustawa z dnia 9 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym wprowadza na rzecz mniej zamożnych gospodarstw domowych wsparcie finansowe w postaci dodatku osłonowego na 2022 r.

Dodatek osłonowy to nowe świadczenie rodzinne.

Ma on stanowić wsparcie dla najbardziej potrzebujących obywateli i wskazanych w ustawie cudzoziemcom, w pokryciu części kosztów energii oraz rosnących cen żywności. Wniosek o wypłatę dodatku osłonowego składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania.

Dodatek będzie przysługiwał osobom, które spełnią określone kryterium dochodu.

  1. Osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie  przekracza kwoty 2100 zł,
  2. Osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę;

Dodatek osłonowy zostanie przyznany również osobie, gdy wysokość jej przeciętnego miesięcznego dochodu przekracza powyższe kwoty. Otrzyma różnicę między kwotą dodatku osłonowego, a kwotą, o którą został przekroczony przeciętny miesięczny dochód.

W przypadku gdy wysokość dodatku osłonowego jest niższa niż 20 zł, świadczenie to nie przysługuje.

Dochód - to nasze przychody z całego roku, od których należy odjąć podatek dochodowy i składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Nie wlicza się do niego alimentów płaconych na rzecz innych osób.

Ustala się go na podstawie wpływów osiągniętych w:

•    2020 r. – w przypadku wniosku złożonego do dnia 31.07.2022 r.
•    2021 r. – w przypadku wniosku złożonego w okresie od dnia 01.08.2022 r. do dnia 31.10.2022 r.

Gospodarstwu wieloosobowemu przysługuje jedno świadczenie dla całej rodziny. W przypadku złożenia kilku wniosków przez różnych członków gospodarstwa zostanie rozpatrzony pierwszy złożony.

Dodatek osłonowy – ile wyniesie

Dodatek osłonowy wyniesie rocznie:

•    Jednoosobowe gospodarstwo domowe otrzyma 400/500 zł* przy założeniu że jej dochód nie przekroczy 2100 złotych,
•    Gospodarstwo 2-3 osobowe otrzyma 600/750 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
•    Gospodarstwo 4-5 osobowe otrzyma 850 zł/1062,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
•    Gospodarstwo 6 i więcej osobowe otrzyma 1150 zł/ 1437,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę.
* Kwota dofinansowania uzależniona od źródła ogrzewania.

W przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia,  kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków otrzymają wyższe świadczenie.

Link do CEEB - https://ceeb.gov.pl/
Link Urząd Gminy Białe Błota – deklaracja do CEEB - https://bialeblota.pl/zrodla-ciepla-i-spalania-paliw-ceeb.html
https://bialeblota.epuap.online/

Dodatek osłonowy – jak będzie wypłacany?

Wniosek o przyznanie dodatku osłonowego może być złożony w gminie w której zamieszkuje wnioskodawca. W Gminie Białe Błota wniosek o dodatek osłonowy składa się w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej ul. Betonowa 1a, Białe Błota, bądź drogą elektroniczną.

W przypadku złożenia wniosku o wypłatę dodatku osłonowego za pomocą środków komunikacji  elektronicznej, wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego.

Gdzie należy złożyć wnioski?

w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej Białe Błota ul. Betonowa 1a -  w godz. pracy ośrodka: pon, śr, czw,  w godz. 7:30-15:30; wt w godz. 7:30-17:00; pt w godz. 7:30 – 14:00

elektronicznie za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP: https://epuap.gov.pl/ przesyłając ww. wniosek na adres skrytki: ePUAP:/gops_bialeblota/skrytkaESP

listownie na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Betonowa 1a, 86-005 Białe Błota

Dodatek osłonowy będzie przyznawał wójt, burmistrz lub prezydent miasta. Przyznanie przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta dodatku osłonowego nie wymaga wydania decyzji. Informacja o przyznaniu dodatku osłonowego może być przekazywana na wskazany przez wnioskodawcę adres poczty elektronicznej.

Odmowa przyznania dodatku osłonowego, uchylenie lub zmiana prawa do tego dodatku oraz rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranego dodatku osłonowego już wymagają jej wydania.
Dodatek osłonowy za okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. będzie wypłacany w dwóch ratach.

Pierwszy w terminie do dnia 31 marca 2022 r.
Drugi zaś do dnia 2 grudnia 2022 r. i będą go wypłacały gminy.

Wniosek będzie można złożyć do dnia 31 października 2022 roku.

Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego złożone po dniu 31 października 2022 r. pozostawia się bez rozpatrzenia.

Wniosek do pobrania (wersja docx)

Wniosek do pobrania (wersja PDF)

Informacje: Aneta Malcer – 52 349 48 73, 733-004-992