Wyszukiwanie treści w całym serwisie

Zakończenie realizacji projektu „Nowa jakość usług opiekuńczych w Gminie Białe Błota”

„Nowa jakość usług opiekuńczych w Gminie Białe Błota”

Gmina Białe Błota - beneficjent projektu pt.: „Nowa jakość usług opiekuńczych w Gminie Białe Błota” informuje o zakończeniu jego realizacji. Projekt realizowany był w okresie
od 01.06.2019 do 30.06.2021 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 9 – Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.1 – Włączenie społeczne i rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT, Poddziałanie 9.1.2 – Rozwój  usług  opiekuńczych w ramach ZIT  i  współfinansowany  był  ze  środków  Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
W związku z powyższym informujemy, iż zostanie zachowana trwałość rezultatów projektu po zakończeniu jego realizacji co najmniej przez okres odpowiadający okresowi realizacji projektu (2 lata).  Trwałość  jest  rozumiana  jako  instytucjonalna  gotowość  podmiotów do świadczenia usług w zakresie zbliżonym do usług świadczonych w ramach projektu i podobnej jakości.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białych Błotach jako podmiot realizujący projekt informuje, że w ramach zachowania trwałości projektu realizowane będą:
1) specjalistyczne  usługi  opiekuńcze  dla  osób  z  zaburzeniami  psychicznymi,
2) specjalistyczne  usługi  opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
3) usługi opiekuńcze (pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych),
4) usługi asystenckie dla 1 osoby z orzeczoną niepełnosprawnością.

Informacje  w  przedmiotowej  sprawie  uzyskać  można  w  godzinach  urzędowania  GOPS, pod numerem telefonu (52) 349-48-29 u p. Alicji Piskuły lub u pracowników socjalnych z poszczególnych rejonów.