Wyszukiwanie treści w całym serwisie

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2019-2020”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białych Błotach informuje, iż Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło Program pod nazwą „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2019-2020”

Celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Osoby te będą miały możliwość skorzystania z pomocy asystenta m.in. przy wykonywaniu codziennych czynności, załatwieniu spraw urzędowych czy podejmowaniu aktywności społecznej. Program ma na celu również przeciwdziałanie dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych poprzez umożliwienie im uczestnictwa w wydarzeniach społecznych, kulturalnych czy sportowych.

Program adresowany jestdoosób pełnoletnich ze znacznym, bądź umiarkowanym stopniem niepełnosprawności  (albo orzeczenie równoważne), które wymagają usługi asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu.

Osoba niepełnosprawna nie może korzystać równolegle z innych form usług.

Informujemy, iż zgodnie z założeniami projektu Gmina ma umożliwić osobie niepełnosprawnej samodzielny wybór osoby, która będzie  świadczyć usługi asystenta.

 Asystentem Osobistym Osoby Niepełnosprawnej (AOON) może zostać osoba, która :

1)      posiada dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej, lub

2)      legitymuje się wykształceniem przynajmniej średnim oraz posiada co najmniej roczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym.

Czas pracy AOON:  7 dni w tygodniu, w godz. 7.00 - 22.00 (lub inne godziny w uzasadnionych przypadkach), przy czym limit godzin miesięcznie na uczestnika projektu nie może przekroczyć 30 godzin.

Zakłada się, iż uczestnicy projektu nie będą ponosić odpłatności za usługi.

Tutejszy Ośrodek aplikował wniosek o przyznanie dotacji na realizację wyżej wymienionego programu. Aktualnie oczekujemy na decyzję Ministerstwa o sposobie rozpatrzenia naszego wniosku tj. czy wniosek zostanie zaakceptowany, oraz czy Gminie Białe Błota  zostanie przyznana dotacja celowa z budżetu państwa na pokrywanie wydatków związanych z realizacją projektu.

Zgłoszenie kandydatów następować będzie na podstawie tzw. Karty zgłoszenia do programu, po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku złożonego o przyznanie środków na realizację programu.

Osoby zainteresowane zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami dotyczącymi udziału w projekcie, które zamieszczone zostały na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w zakładce Aktualności. Poniżej załączamy link do strony MRPiPS :

https://www.gov.pl/web/rodzina/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-w-ramach-programu-asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej---edycja-2019-2020

Wstępne zgłoszenie do udziału w programie prosimy przesyłać na adres e-mailowy GOPS w Białych Błotach: biuro@gops.bialeblota.pl podając w wiadomości imię, nazwisko i telefon kontaktowy oraz wyrażając zgodę na przetwarzanie danych osobowych  jak poniżej:

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym zgłoszeniu dla potrzeb niezbędnych do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019-2020 (zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781 t.j.).