Wyszukiwanie treści w całym serwisie

Nabór kandydatów do Programu pod nazwą „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2019-2020”

Tutejszy Ośrodek aplikował wniosek o przyznanie dotacji na realizację wyżej wymienionego programu w październiku br.  dla 20 osób z orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.
Gminie Białe Błota  przyznana została dotacja celowa z budżetu państwa na realizację projektu. W miesiącu grudniu br. Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia Gminy Białe Błota do realizacji projektu, który będzie finansowany ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.
Celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla osób niepełnosprawnych. Osoby te będą miały możliwość skorzystania z pomocy asystenta m.in. przy wykonywaniu codziennych czynności, załatwieniu spraw urzędowych czy podejmowaniu aktywności społecznej. Program ma na celu również przeciwdziałanie dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych poprzez umożliwienie im uczestnictwa w wydarzeniach społecznych, kulturalnych czy sportowych.
Program adresowany jest do osób pełnoletnich ze znacznym, bądź umiarkowanym stopniem niepełnosprawności  (albo orzeczenie równoważne), które wymagają usługi asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu.
Osoba niepełnosprawna nie może korzystać równolegle z innych form usług.

Informujemy, iż zgodnie z założeniami projektu Gmina ma umożliwić osobie niepełnosprawnej samodzielny wybór osoby, która będzie  świadczyć usługi asystenta.

Asystentem Osobistym Osoby Niepełnosprawnej (AOON) może zostać osoba, która:
1) posiada dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej, lub
2) legitymuje się wykształceniem przynajmniej średnim oraz posiada co najmniej roczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym.

Czas pracy AOON:  7 dni w tygodniu, w godz. 7.00 - 22.00 (lub inne godziny w uzasadnionych przypadkach), przy czym limit godzin miesięcznie na uczestnika projektu nie może przekroczyć 30 godzin.

Zakłada się, iż uczestnicy projektu nie będą ponosić odpłatności za usługi.
Zgłoszenie kandydatów będzie na podstawie tzw. Karty zgłoszenia do programu,
Osoby zainteresowane udziałem w programie prosimy o składanie zgłoszeń za pośrednictwem załączonej Karty zgłoszenia do programu.
Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami dotyczącymi udziału w projekcie, które zamieszczone zostały na stronie internetowej Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w zakładce Aktualności. Poniżej załączamy link do strony MRPiPS:

https://www.gov.pl/web/rodzina/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-w-ramach-programu-asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej---edycja-2019-2020

 

Do pobrania:

Karta zgłoszenia do programu (Word)

Karta zgłoszenia do programu (PDF)