Wyszukiwanie treści w całym serwisie

„Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami”

Warsztat Terapii Zajęciowej „Dąb” przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Białych Błotach pozyskał z Państwowego Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych grant na kwotę 5292 zł. w ramach projektu pn. „Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami”, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Realizowany projekt ma przyczynić się do zapewnienia ochrony zdrowia uczestników zajęć prowadzonych przez WTZ oraz pracowników zaangażowanych w bezpośrednią pracę z osobami z niepełnosprawnościami w sytuacji zagrożenia COVID-19.
Uzyskane w ramach grantu środki zostaną przeznaczone na zakup środków ochrony osobistej oraz środków dezynfekcyjnych i wyposażenia potrzebnego do ich stosowania, zgodnie z faktycznymi potrzebami.

„Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami”, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020