Wyszukiwanie treści w całym serwisie

Świadczenie wychowawcze po zmianach

Od 1 lipca 2019 r. świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało na wszystkie dzieci do 18 roku życia, bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę.

Wnioski o świadczenie wychowawcze będzie można składać od 1 lipca 2019 r. online za pośrednictwem platformy Emp@tia empatia.mrpips.gov.pl, przez bankowość elektroniczną lub przez portal PUE ZUS, a od 1 sierpnia 2019 r. drogą tradycyjną (papierową), osobiście w GOPS w Białych Błotach lub za pośrednictwem poczty.

Aby uzyskać prawo do świadczenia 500+ na nowych zasadach tj. od 1 lipca, rodzic dziecka, na które obecnie nie pobiera tego świadczenia, musi złożyć wniosek w okresie od 1 lipca 2019 r. do 30 września 2019 r. Oznacza to, że tylko złożenie wniosku do końca września 2019 r. gwarantuje takiemu rodzicowi, że świadczenie wychowawcze na nowych zasadach zostanie wypłacone z wyrównaniem od lipca. Jeśli  rodzic dziecka złoży wniosek po 30 września, świadczenie będzie przysługiwać od miesiąca złożenia wniosku.

Termin wypłaty świadczenia będzie zależał  od miesiąca złożenia wniosku:

  • Złożenie wniosku w okresie lipiec – sierpień 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem od lipca, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 października 2019 r.
  • Złożenie wniosku we wrześniu 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem od lipca, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 30 listopada 2019 r.
  • Złożenie wniosku w październiku 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie od października, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 grudnia 2019 r.
  • Złożenie wniosku w listopadzie 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie od listopada, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 stycznia 2020  r.
  • Złożenie wniosku w okresie od 1 grudnia 2019 r. do 31 stycznia 2020 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie od miesiąca złożenia wniosku, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 29 lutego 2020 r.

Rodzice, którzy mają obecnie przyznane świadczenie wychowawcze na drugie i  kolejne dzieci do 30 września 2019 r., składają od 1 lipca 2019 r. jeden wspólny wniosek o ustalenie prawa do świadczenia na wszystkie dzieci. Na podstawie takiego wniosku od 1 lipca 2019 r. zostanie im przyznane prawo do świadczenia na pierwsze dziecko (na które obecnie nie pobierają świadczenia wychowawczego), natomiast od 1 października 2019 r. na pozostałe dzieci (na które świadczenia są już przyznane do końca września).

Świadczenie wychowawcze nie będzie już uzależnione od dochodu, co oznacza, że  rodzice nie będą musieli dokumentować swojej sytuacji dochodowej. Formularz wniosku zostanie więc znacznie uproszczony, dlatego zachęcamy do składania wniosków drogą elektroniczną.

Dodatkowo w przypadku rodziców samotnie wychowujących dziecko prawo do świadczenia wychowawczego nie będzie już uzależnione od ustalenia alimentów na dziecko od drugiego rodzica.

Od 1 lipca br. przyznanie świadczenia wychowawczego nie wymaga wydania decyzji. Po rozpatrzeniu wniosku organ prześle wnioskodawcy informację o przyznaniu świadczenia na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej a w przypadku nie wskazania takiego adresu, wnioskodawca będzie mógł odebrać w Ośrodku informację o przyznaniu świadczenia.

Kolejna zmiana dotyczy rodziców nowonarodzonych dzieci. Od lipca 2019 r. rodzice będą mieli 3 miesiące od urodzenia dziecka na złożenie wniosku o świadczenie wychowawcze. Świadczenie otrzymają z wyrównaniem od dnia narodzin dziecka. Zmiana ta dotyczy dzieci urodzonych po 30 czerwca 2019 roku.

Nowelizacja ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci zmienia również zasady dotyczące wypłaty świadczenia w przypadku śmierci jednego z rodziców. Od 1 lipca 2019 r. możliwe będzie przyznanie, z zachowaniem ciągłości, świadczenia wychowawczego drugiemu z rodziców dziecka w przypadku śmierci rodzica, któremu świadczenie zostało przyznane na dany okres lub który zmarł przed rozpatrzeniem złożonego wniosku. Aby zachować ciągłość świadczenia rodzic, który został z dzieckiem, musi złożyć wniosek w terminie 3 miesięcy od dnia śmierci drugiego rodzica. Powyższe rozwiązanie ma zastosowanie do spraw, w których śmierć rodzica nastąpiła po dniu 30 czerwca 2019 roku.

Dotychczas świadczenia z programu „Rodzina 500+” otrzymywały dzieci w rodzinach zastępczych, rodzinnych domach dziecka oraz w placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego. Od 1 lipca świadczenie otrzymają również dzieci umieszczone w innych instytucjonalnych formach pieczy zastępczej, czyli w pozostałych placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych i  interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych. Program obejmie także dzieci umieszczone w domach pomocy społecznej.

Nowelizacja ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci wydłuża do 31 maja 2021 roku pierwszy okres na jaki zostanie przyznane świadczenie wychowawcze na nowych zasadach. Oznacza to, że rodzice nie będą składać ponownie wniosków o świadczenie wychowawcze w 2020 roku.

Wnioski o świadczenie wychowawcze będą przyjmowane i realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białych Błotach ul. Betonowa 1 parter (budynek obok siedziby GOPS) w godzinach:
poniedziałek:    7.30 - 15.00
wtorek:              7.30 - 16.30
środa:                7.30 - 15.00
czwartek:          7.30 - 15.00
piątek:               7.30 - 13.30

Wszelkie informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (52) 34 94 828.

Ważne linki: